Nhập khẩu

  • Nhập thông tin HS cần tra cứu...

Nhập vào chuỗi mã số để tìm kiếm theo mã số HS (phải nhập tối thiểu 4 số), ví dụ: 0101
hoặc
Nhập từ khoá để tìm kiếm trong mô tả hàng hoá. Ví dụ: Gia cầm